Förebyggande arbete

Vårt alkohol- och narkotikaförebyggande arbete handlar om att påverka människors attityder till alkohol och andra droger, med sikte på att minska konsumtionen av både alkohol och narkotika. Det gör vi både genom generella insatser, men också med insatser riktade mot särskilda riskgrupper.

Det förebyggande arbetet är viktigt på flera sätt. Det mänskliga lidandet minskar ju färre människor som hamnar i missbruk. Men det är också en samhällsekonomisk vinst, eftersom det är mycket dyrare att försöka vårda bort drogskador än att förebygga dem.

Vi i IOGT-NTO har tagit på oss ett speciellt ansvar för att arbeta drogförebyggande. Tyvärr är vi nästan ensamma om att göra det här i Sverige. Och i ett internationellt perspektiv är det ännu värre. Med vårt drogförebyggande arbete vill vi påverka människors inställning till alkohol och på så sätt vidga den helnyktra sektorn. Vi måste bli fler som väljer att leva drogfritt.

Målgrupper för IOGT-NTOs förebyggande arbete

Genom vårt drogförebyggande arbete vill vi nå föräldrar och andra vuxna som arbetar med barn och ungdomar. Men vi vill även nå barnen och ungdomarna själva. Vi vänder oss också till utsatta grupper. Studerande, forskare och andra organisationer är också viktiga målgrupper.

Verktyg för IOGT-NTOs förebyggande arbete

Vi genomför föräldrautbildningar. Genom projekt Attityd når vi andra folkrörelser. Tillsammans med resten av IOGT-NTO-rörelsen driver vi ett gemensamt skolkontor för att på bästa sätt nå ut till landets skolor, bland annat genom VÅGA-projektet. Och alldeles självklart spelar våra drogfria lokaler en viktig roll i att skapa alkoholfria mötesplatser. I vårt biståndsarbete har vi utarbetat den framgångsrika modellen ”Alkohol som utvecklingshinder”.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00